Get Adobe Flash player

Panel użytkownika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CENTRUM TENISOWEGO MOJŻESZEK

I. Objaśnienia.

1. Centrum Tenisowe Mojżeszek – ośrodek sportowy położony w Toruniu przy ul. Hebanowej 20A

2. Korty – korty do gry w tenisa ziemnego znajdujące się na terenie Centrum Tenisowe Mojżeszek.

3. Użytkownik – osoba korzystająca z kortów.

4. Personel – osoba/ osoby zatrudnione lub współpracujące z Centrum Tenisowym Mojżeszek, uprawnione do świadczenia usług, a w szczególności do pobierania opłat za korzystanie z kortów, załatwiania spraw związanych z rezerwacją Kortów i dopuszczeniem do korzystania z Kortów.

5. Sezon zimowy – okres trwający od ok. 1 października do ok. 1 kwietnia.

6. Sezon letni – okres trwający od ok. 2 kwietnia do 30 września.

7. Stała rezerwacja – rezerwacja, która odbywa się w sposób regularny w określonych przez Użytkownika z Personelem terminach

II. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Kortów oraz postępowania na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek.

2. Każdy kto przebywa na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek, zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem oraz postępowania zgodnie z jego postanowieniami.

3. Korty są czynne przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Centrum Tenisowe Mojżeszek zastrzega sobie prawo do zamknięcia Centrum Tenisowego Mojżeszek i odmówienia korzystania z kortów w każdym czasie w razie zajścia takiej konieczności.

4. Korty służą do gry w tenisa ziemnego. Korzystać z kortów w innych celach można wyłącznie za zgodą personelu.

III. Postanowienia porządkowe.

1. Każdy, kto przebywa na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek zobowiązany jest do:

- przestrzegania ogólnie przyjętych norm zachowania

- zachowania, które w żaden sposób nie zagraża bezpieczeństwu innych osób,

- powstrzymania się od działań mogących utrudniać lub zakłócać korzystanie z kortów Użytkownikom,

- stosowania się do instrukcji postępowania i poleceń Personelu.

2. Na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek zabrania się:

- palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi (jeżeli takie zostały wyznaczone), spożywania napojów alkoholowych lub środków odurzających,

- wnoszenia napojów alkoholowych lub środków odurzających,

- wnoszenia i używania broni oraz przedmiotów niebezpiecznych,

- używania przedmiotów znajdujących się na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek niezgodnie z ich przeznaczeniem

- wprowadzania zwierząt,

- używania wulgarnych słów.

3. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z Kortów w strojach sportowych (dotyczy to w szczególności obuwia z podeszwą przystosowaną do gry na kortach ziemnych). Obuwie sportowe powinno być czyste.

4. Jedna godzina wynajęcia kortu oznacza 55 minut gry i 5 minut na siatkowanie kortu. Tak przygotowany kort należy przekazać następnym użytkownikom po zakończonym zarezerwowanym czasie gry.

5. Wejście na kort jest możliwe nie wcześniej niż po rozpoczęciu siatkowania przez poprzednich użytkowników.

6. Użytkownicy są zobowiązani do odkładania toreb tenisowych na znajdujące się przy siedzeniach stojaki do toreb.

7. Zabrania się korzystania z stolika na korcie w innym celu niż odkładanie produktów spożywczych.

8. Użytkownicy mają obowiązek siatkowania kortu zgodnie z zamieszczona na korcie instrukcją siatkowania i odłożenia przyrządów do pielęgnacji kortu w miejsca do tego wyznaczone na korcie.

9. Po zakończeniu zarezerwowanego czasu Użytkownicy mają obowiązek niezwłocznego opuszczenia kortu.

10. Po wykorzystaniu zarezerwowanego czasu gry Użytkownicy mają obowiązek niezwłocznego opuszczenia kortu.

11. Użytkownicy po skończeniu gry mają obowiązek skorzystania z wycieraczki umieszczonej przed wejściem do recepcji.

12. Personel jest uprawniony do odmowy wstępu lub wyproszenia z Centrum Tenisowego Mojżeszek osób:

- nie stosujących się do postanowień niniejszego regulaminu,

- których zachowanie lub ubiór uzna za nieodpowiedni,

- co do których poweźmie uzasadnione podejrzenie, że będą naruszać niniejszy regulamin lub przepisy prawa.

13. W razie zajścia okoliczności określonych w pkt. 4 kwoty zapłacone z tytułu korzystania z Kortów nie podlegają zwrotowi.

14. Każdy kto postępuje niezgodnie z niniejszym regulaminem, przepisami prawa lub poleceniami Personelu, ponosi odpowiedzialność za powstałą z tego tytułu szkodę.

15. Każdy kto zniszczy lub uszkodzi jakikolwiek sprzęt lub wyposażenie Centrum Tenisowego Mojżeszek  obowiązany jest do jego naprawy, odkupienia lub zapłaty równowartości.

IV. Zasady dokonywania rezerwacji i wnoszenia opłat za korzystanie z Kortów.

1. Rezerwacji dokonuje się na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek osobiście w recepcji lub telefonicznie (pod numerem 506 973 165). Przy dokonywaniu rezerwacji Użytkownik podaje swoje imię i nazwisko oraz nr telefonu. Rezerwacja jest ważna po potwierdzeniu jej przez Personel.

2. Odwołanie rezerwacji możliwe jest w dniu poprzedzającym rezerwację do godz. 19:00. W takim przypadku opłata za kort nie zostaje naliczona.

3. W przypadku nie odwołania rezerwacji w terminie określonym w rozdziale IV, punkcie 2 niniejszego regulaminu Użytkownik przy kolejnym korzystaniu z usług Centrum Tenisowego Mojżeszek ponosi opłatę w wysokości 50% ceny zarezerwowanego czasu.

4. Jeżeli rezerwujący nie odwoła rezerwacji i nie przyjedzie wraz z rozpoczęciem zarezerwowanego czasu zostaje naliczona pełna opłata za wynajęcie Kortu.

5. Personel jest uprawniony do anulowania dokonanej rezerwacji z ważnych powodów. Anulowanie rezerwacji nastąpi w miarę możliwości jak najwcześniej i Użytkownik zostanie powiadomiony o tym telefonicznie.

6. Opłaty za korzystanie z Kortów dokonuje się przed lub po korzystaniu z Kortów.

7. Stałe rezerwacje mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Użytkowników ustalonych z Personelem. Użytkownik zapisany na stałą rezerwację może upoważnić i wskazać Personelowi inną osobę do korzystania z jego stałej rezerwacji, nie później jednak niż przed terminem korzystania z Kortów, którego upoważnienie dotyczy. Wskazanie upoważnionej osoby może nastąpić osobiście lub telefonicznie poprzez podanie jej imienia i nazwiska oraz numeru telefonu. Personel jest upoważniony do nie dopuszczenia do korzystania z Kortów każdej osoby, która bez upoważnienia posłuży się stałą rezerwacją.

8. Personel w przypadku odwołania 3 razy z rzędu stałej rezerwacji może dokonać anulacji stałej rezerwacji po uprzednim kontakcie telefonicznym. 

V. Inne usługi.

1. Na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek świadczone są następujące usługi:

- indywidualna i grupowa nauki gry w tenisa; w tym celu zapewnia się profesjonalnych instruktorów i trenerów,

- wypożyczanie rakiet

- naciąganie rakiet,

- zakładanie owijek na rączki rakiet.

- sprzedaż sprzętu i akcesoriów do gry w tenisa

- sprzedaż produktów spożywczych

- wypożyczanie maszyny do wyrzucania piłek wraz z piłkami

2. Do świadczenia usług określonych w pkt 1 upoważnione są osoby wskazane przez Personel.

3. Personel jest uprawniony do wypraszania osób naruszających pkt 2.

 

VI Szatnie. Zasady przechowywania rzeczy.

1. Użytkownik w celu przebrania się w strój sportowy ma obowiązek korzysta z szatni znajdującej się na terenie Centrum Tenisowego Mojżeszek.

2. W szatni można przechowywać tylko odzież i obuwie.

3. Centrum Tenisowe Mojżeszek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie Kortów.

VII. Zasady korzystania z parkingu.

1. Parking przeznaczony jest do parkowania samochodów osobowych i autobusów szkolnych

2. Na terenie parkingu obowiązują przepisy prawa o ruchu drogowym.

3. Na terenie parkingu obowiązuje prędkość maksymalna 5 km/h.

4. Parking czynny jest w godzinach funkcjonowania obiektu.

5. Korzystający z parkingu parkuje samochód zgodnie z wyznaczonymi miejscami na parkowanie.

6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.) rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów znajdujących się na terenie Parkingu, jak również rzeczy w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

7. Wyłącza się odpowiedzialność Właściciela z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z Parkingu.

8. Właściciel obiektu może odmówić przyjęcia pojazdu na parking, gdy pojazd jest w złym stanie technicznym.

VIII. Postanowienia końcowe.

1. Wysokość opłat za korzystanie z Kortów, ceny sprzętu i akcesoriów do gry w tenisa oraz pozostałych usług jest ustalana indywidualnie z Personelem.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz zasady etyki gry w tenisa ziemnego.

 

Michał Mojżeszek

(właściciel Centrum Tenisowego Mojżeszek)